Previous
Next

PODRUČJA PRAKSE

TRGOVAČKO PRAVO

 • pravna pomoć na području osnivanja i upravljanja trgovačkim društvom
 • priprema i provedba statusnih promjena trgovačkog društva, uključujući postupke statusnih promjena preoblikovanja, spajanja, pripajanja i podjele trgovačkog društva
 • priprema i provedba postupaka spajanja, stjecanja i preuzimanja (tzv. M&A, Takeover) uključujući pripremu i provedbu pravnog dubinskog pregleda ciljnog društva te pravna pomoć u pregovaranju, usklađivanju i sklapanju potrebne transakcijske dokumentacije, zastupanje i savjetovanje u postupku ocjene koncentracije
 • pravna pomoć u pripremi i provedbi likvidacijskog postupka, pravno savjetovanje vezano uz provođenje predstečajnog i stečajnog postupka
 • priprema ugovorne i druge dokumentacije i pravno savjetovanje na području specifične djelatnosti trgovačkog društva

bankarstvo i financijE

 • pravno savjetovanje davatelja i primatelja kredita i zajmova (bilateralnih i sindiciranih), uključujući izradu ugovorne dokumentacije
 • projektno i akvizicijsko financiranje
 • strukturirano financiranje
 • refinanciranje i trgovanje dugom (uključujući i prema Loan Market Association dokumentaciji)
 • zasnivanje osiguranja (hipoteke, fiducijarna prava, založna prava na stvarima i pravima, lebdeći zalog)
 • svakodnevna pravna podrška u pružanju osnovnih i dodatnih financijskih usluga

tržište kapitala

 • pravno savjetovanje izdavatelja i agenata pri provedbi javnih ponuda vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira te njihovom uvrštenju na uređeno tržište
 • priprema informacijskih memoranduma i/ili prospekata izdanja i/ili uvrštenja
 • savjetovanje izdavatelja u pogledu primjene propisa koji uređuju područje tržišta kapitala i ispunjavanju njihovih obveza prema regulatoru i tržišnom operateru
 • zastupanje u postupcima pred regulatorom

SUDSKI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

 • zastupanje u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • zastupanje u međunarodnim i domaćim arbitražnim postupcima
 • zastupanje u postupcima naplate potraživanja
 • zastupanje u upravnim sporovima
 • mirenje

radno pravo

 • savjetovanje stranaka iz područja radnog prava i prava zaštite na radu u svakodnevnom poslovanju
 • izrada internih akata i odluka poslodavaca (pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji, pravilnika o sistematizaciji, odluka o otkazivanju ugovora o radu)
 • izrada ugovora o radu i managerskih ugovora
 • savjetovanje i sudjelovanje u postupcima restrukturiranja i reorganizacije te utvrđivanja kolektivnog viška radnika
 • sudjelovanje u postupcima kolektivnog pregovaranja radi sklapanja te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora
 • zastupanje u individualnim radnim sporovima te zastupanje u kolektivnim radnim sporovima
 • savjetovanje poslodavaca vezano uz provedbu ESOP
 • zastupanje poslodavca pred nadležnim tijelima u postupcima ishođenja dozvola boravka i rada, inspekcijskim nadzorima i prekršajnim postupcima

intelektualno vlasništvo

 • pravno savjetovanje o pravima intelektualnog vlasništva (autorsko pravo i pravo žiga)
 • pravna pomoć i zastupanje u postupcima registracije nacionalnih i internacionalnih žigova
 • sastavljanje ugovora s područja prava intelektualnog vlasništva (uključujući ugovore o prijenosu prava, licenci prava, osnivanju založnog prava)
 • zastupanje u sudskim postupcima u kojima se odlučuje o pravima intelektualnog vlasništva

pravO medija

 • zastupanje i savjetovanje u postupku dodjele koncesije, zastupanje i savjetovanje u pogledu obveze prijave i/ili registracije u propisane upisnike medija
 • pravna pomoć povezana s primjenom medijskog prava u praksi, uključujući sastavljanje i pregled ugovorne dokumentacije
 • savjetovanje o primjeni prava tržišnog natjecanja na području medija
 • zaštita prava na slobodu medija pred nadležnim sudovima

NEKRETNINE

 • priprema i provedba pravnog dubinskog pregleda nekretnina
 • priprema dokumentacije vezane uz stjecanje i upravljanje nekretninama, uključujući izradu i savjetovanje na području zakupnih odnosa, prava građenja, upravljanje nekretninama
 • stjecanje nekretnina u sudskim postupcima (stečaj, ovrha)

TELEKOMUNIKACIJE I IT

 • pravno savjetovanje i izrada ugovora iz područja informacijskih tehnologija, uključujući i zajednička ulaganja u informatičke sustave na principu podjele prihoda
 • pravno savjetovanje u postupku eksternalizacije informatičkih usluga
 • pravno savjetovanje i zastupanje u svim segmentima pružanja telekomunikacijskih i informatičkih usluga, uključujući i pitanja razine njihove kvalitete

restruKTUrIRAnje i insolvencijski postupci

 • savjetovanje vjerovnika i dužnika u postupcima restrukturiranja
 • zastupanje dužnika u predstečajnim postupcima
 • zastupanje vjerovnika u predstečajnim i stečajnim postupcima
 • izrada plana restrukturiranja
 • preustroj u stečaju

infrastruktura

 • pružanje pravnih savjeta upraviteljima cestovne i željezničke infrastrukture
 • izrada ugovora o koncesijama
 • izrada ugovora o građenju
 • pravni savjeti u postupcima javne nabave

Masarykova ulica 3, Zagreb, Hrvatska • Tel: +385 1 55 02 660 • Fax: +385 1 55 02 661 • ured@buterin-posavec.hr